GOCA

Rijbewijs

Nieuw rijbewijsexamen en -opleiding in het Vlaams Gewest

 

Vlaanderen werd in 2014 geconfronteerd met de schande van de 400 verkeersdoden. Met het Vlaams Verkeersveiligheidsplan wenst Minister Weyts hieraan een halt toe te roepen. Speerpunt in het plan: een betere rijopleiding- en examinering. Willen we het dodental lager, dan moet de lat omhoog. Het nieuw rijexamen treedt stapsgewijs in voege in de 16 Vlaamse examencentra.


Sinds 01.10.2017

De minimumstage opgetrokken van 3 naar 9 maanden - praktijkexamen cat. B

De kandidaat zal minimum 9 maanden moeten oefenen onder dekking van zijn voorlopig rijbewijs voordat hij kan deelnemen aan het praktijkexamen in Vlaanderen.

1. Voor wie?
-Voor alle kandidaten die vanaf 01.10.2017 een voorlopig rijbewijs 18 maanden of 36 maanden hebben aangevraagd bij de gemeente.

-Voor alle kandidaten die vanaf 01.10.2017 een voorlopig rijbewijs 36 maanden omwisselen voor een voorlopig rijbewijs 18 maanden, of omgekeerd. De stage wordt berekend vanaf de afgiftedatum van het eerste voorlopig rijbewijs.

2. Voor wie niet?
Voor kandidaten die vóór 01.10.2017 een voorlopig rijbewijs 18 maanden of 36 maanden hebben aangevraagd (ook al wordt dit voorlopig rijbewijs na 01.10.2017 vervangen omwille van verlies, beschadiging, niet-gelijkende foto of vervanging begeleider).

 

Vrije begeleiding: verplicht vormingsmoment voor de begeleider - praktijkexamen cat. B

Voordat men als begeleider vermeld kan worden op het voorlopig rijbewijs 36 maanden van een kandidaat, moet een verplichte vorming van 3 uur gevolgd worden bij een erkende rijschool of een zelfstandig instructeur. Deze vorming is 10 jaar geldig.

1. Voor wie?
- Voor alle kandidaten die vanaf 01.10.2017 een voorlopig rijbewijs 36 maanden hebben aangevraagd bij de gemeente.

- Voor alle kandidaten die vanaf 01.10.2017 een voorlopig rijbewijs 18 maanden omwisselen voor een voorlopig rijbewijs 36 maanden.
2. Voor wie niet?
- Voor kandidaten die vóór 01.10.2017 een voorlopig rijbewijs 36 maanden hebben aangevraagd (ook al wordt dit voorlopig rijbewijs na 01.10.2017 vervangen omwille van verlies, beschadiging, niet-gelijkende foto of vervanging begeleider).

- Voor kandidaten die een voorlopig rijbewijs model 3 hebben aangevraagd bij de gemeente in het kader van ofwel het weglaten van code 78 ("automatisch") ofwel het behalen van het rijbewijs B+code 96 ofwel het behalen van het rijbewijs categorie B+E.

 


Sinds 01.06.2017

De zware overtreding telt mee in het theorie-examen cat. B

Sinds 01.06.2017 wordt er in het theorie-examen een onderscheid gemaakt tussen zware overtredingen en lichte fouten. Zware overtredingen zijn:

- alle overtredingen van de derde graad (bv. het negeren van een rood verkeerslicht of het   overschrijden van een witte doorlopende streep);

- alle overtredingen van de vierde graad (bv. de bevelen van een politieagent niet naleven);

- alle overtredingen ten aanzien van het overschrijden van de toegelaten maximumsnelheid.

 

Het theorie-examen bestaat nog steeds uit 50 vragen, waarbij de kandidaat minimum 41/50 moet behalen. Bij een zware overtreding worden 5 punten afgetrokken en bij een lichte fout één punt. De kandidaat mag dus maximum 9 lichte fouten of maximum 1 zware én 4 lichte fouten maken. Bij 2 zware overtredingen wordt de kandidaat onmiddellijk uitgesteld.

 

Sinds 01.06.2017 zijn er voor alle kandidaten onderstaande wijzigingen in het praktijkexamen van de categorie B van toepassing, ongeacht of het theorie-examen of het voorlopig rijbewijs behaald is vóór 01.06.2017.

6 mogelijke manoeuvres op het praktijkexamen cat. B

De kandidaat moet door loting 2 van de 3 onderstaande manoeuvres uitvoeren:

1. Keren in een smalle straat

Dit manoeuvre moet uitgevoerd worden op de openbare weg. De examinator vraagt de kandidaat rechtsomkeer te maken, in een straat met matig verkeer. De kandidaat mag kiezen waar hij zich gaat keren en mag het manoeuvre vooruit of achteruit starten. De volledige breedte van de rijbaan (van boordsteen tot boordsteen) mag gebruikt worden.


2. In rechte lijn achteruitrijden

Dit manoeuvre moet uitgevoerd worden op de openbare weg. De examinator vraagt de kandidaat achteruit te rijden, over een afstand van ongeveer 10 meter, in een rustige straat. De kandidaat dient het manoeuvre op een continue wijze uit te voeren. Hierbij mag hij zich evenwel 1 keer opnieuw positioneren.


3. Parkeren:

Wanneer door lottrekking het manoeuvre "parkeren" werd geselecteerd, dan zal dit manoeuvre bestaan uit één van de vier volgende parkeermanoeuvres:


    3.1 evenwijdig ten opzichte van de weg rechts parkeren tussen 2 voertuigen


    3.2 evenwijdig ten opzichte van de weg links parkeren tussen 2 voertuigen

De manoeuvres 3.1 en 3.2 moeten uitgevoerd worden op de openbare weg. De examinator vraagt de kandidaat zijn voertuig evenwijdig ten opzichte van de weg rechts of links te parkeren. De kandidaat stelt zich op naast het voertuig waarachter hij zich moet parkeren, om het daarna achterwaarts te parkeren, in een continue S-beweging, tussen twee voertuigen.


    3.3 loodrecht ten opzichte van de weg vooruit in een vak parkeren


    3.4 loodrecht ten opzichte van de weg achteruit in een vak parkeren

De manoeuvres 3.3 en 3.4 moeten uitgevoerd worden op een openbare plaats. Onder een openbare plaats valt de openbare weg of een publiek terrein zoals de parking van een groothandelszaak of de parking van het examencentrum. Er zal minstens één voertuig naast het parkeervak geparkeerd staan. De examinator vraagt de kandidaat zich vooruit of achteruit in een vak te parkeren. Voor het manoeuvre aan te vatten, heeft de kandidaat de vrije keuze wat de opstelling van het voertuig betreft, zolang de opstelling een voorwaarts of achterwaarts parkeermanoeuvre mogelijk maakt. Het manoeuvre moet niet in één beweging uitgevoerd te worden.

 

2 vaardigheden als bijkomende evaluatiecriteria voor het praktijkexamen cat. B

Zelfstandig rijden

De vaardigheid van de kandidaat om zelfstandig te rijden wordt beoordeeld tijdens de proef op de openbare weg. Zo zal de kandidaat worden gevraagd een op voorhand aangegeven bestemming te bereiken zonder aanwijzingen van de examinator. De kandidaat mag kiezen of hij de instructies van een GPS of de richting van verkeersborden zal volgen.

 

GOCA-Risk Perception Test

Het praktijkexamen wordt uitgebreid met de GOCA-Risk Perception Test. Het gaat om een computertest, die afgelegd wordt vóór de proef op de openbare weg. De test zal nagaan of de kandidaat de verschillende potentiële gevaren op de weg tijdig kan herkennen en correct kan inschatten. Noch de reactietijd, noch de kennis van de wegcode worden beoordeeld.

De risicoperceptietest bestaat uit kortfilms, opgenomen in het dagdagelijks verkeer, vanuit een bestuurdersperspectief met zicht op de snelheidsmeter, de richtingaanwijzers, de binnenspiegel en buitenspiegels die ook meebewegen. De aanwezigheid van de verschillende spiegels in het gezichtsveld van de kandidaat, verplichten hem om zijn aandacht te verdelen, gericht te kijken en de mogelijke risico's in te schatten betreffende de andere weggebruikers voor, achter of aan de zijkant van het voertuig.

Op het einde van de kortfilm krijgt de kandidaat een vraag met 4 antwoordmogelijkheden waarbij meerdere (minimum 1 en maximum 3) goede antwoorden mogelijk zijn. De kandidaat start met 2 oefenfilms en legt aansluitend de test af bestaande uit 5 kortfilms. De kandidaat slaagt vanaf een score van 6/10. De beoordeling houdt in: voor ieder correct antwoord +1; voor ieder fout antwoord -1; voor ieder correct antwoord dat niet aangevinkt wordt 0.

 

In welk examencentrum mag ik de GOCA-Risk Perception Test afleggen?
De GOCA-Risk Perception Test en de proef op de openbare weg zijn 2 onderdelen van het praktijkexamen. Beide onderdelen van het praktijkexamen moeten in hetzelfde examencentrum worden afgelegd.

Ik ben geslaagd voor het theorie-examen voor 01.06.2017. Moet ik toch nog de Goca-Risk Perception Test afleggen bij het praktijkexamen?
Ja, de Goca-Risk Perception Test wordt voor elke kandidaat vanaf 01.06.2017 een verplicht onderdeel van het praktijkexamen cat. B, ongeacht de datum van slagen voor het theorie-examen.

 

 


Sinds 04.03.2017

Alle mislukte pogingen tellen altijd mee

De kandidaat die tweemaal na elkaar niet slaagt voor het praktisch examen moet zes uur rijlessen volgen vooraleer hij terug toegelaten wordt tot het praktijkexamen.

Wanneer de kandidaat tweemaal uitgesteld werd voor het praktijkexamen onder dekking van een eerste voorlopig rijbewijs en vervolgens na drie jaar een nieuw voorlopig rijbewijs heeft behaald, zal hij toch zes uur rijlessen moeten volgen alvorens een derde praktijkexamen te mogen afleggen. Alle mislukkingen tellen dus mee ongeacht deze voor of na 04.03.2017 hebben plaatsgevonden en ongeacht deze al dan niet onder dekking van een eerste of tweede voorlopig rijbewijs hebben plaatsgevonden.

Voorbeelden

 


Sinds 01.03.2017

Theorie- en praktijkexamen met een beëdigd tolk (voor alle categorieën)

De kandidaat, die het Nederlands niet machtig is, kan het theorie- en het praktijkexamen voor alle categorieën afleggen, bijgestaan door een beëdigde tolk. Sinds 01.03.2017 kan dit enkel nog voor de talen Frans, Duits of Engels.